HR

Publications

Marija Mogorović Crljenko, Danijela Doblanović, Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564. – 1640.) [Population of Rovinj according to the Oldest Marriage Register (1564 – 1640)] Povijesni prilozi 49 (2015), 239-272.

Ante Birin, Šibenski bilježnici. Bonmatej iz Verone (1449-1451) / Notai di Sebenico. Bonmatteo da Verona (1449-1451), Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2016. 

Zrinka Nikolić Jakus, Ramljaci i Bosanci u dalmatinskim gradovima u četrnaestom i petnaestom stoljeću, u: Bosanski ban Tvrtko "Pod prozorom u Rami", ur. Tomislav Brković, 347-373. Prozor - Sarajevo - Zagreb: Općina Prozor-Rama, Synopsis d.o.o. Sarajevo, Synopsis d.o.o., Zagreb.

Irena Benyovsky Latin - Sandra Begonja, Nekretnine u notarskim dokumentima 13. stoljeća: Primjeri dalmatinskih gradova (Zadra, Šibenika, Trogira, Splita i Dubrovnika), Povijesni prilozi 51 (2016), 7-41.

Ante Birin, O familijarim knezova Nelipčića / On the familiares of the Counts of Nelipčić, Povijesni pirlozi 51 (2016), 41-69.

Ivana Lazarević, Nekretnine dubrovačke vlastele u oporukama od 1750. do 1815. godine u Dubrovniku. Povijesni prilozi 51 (2016), 197-225.

Bruno Škreblin i Suzana Miljan, The poor of medieval Zagreb between solidarity, marginalisation and integration, Cities and solidarities. Urban communities in Pre-Modern Europe", ed. Arie van Steensel and Justin Colson, London: Routlege, 2017, chapter 6. 

Gordan Ravančić, Crkvene institucijje u dubrovačkim oporukama s kraja 13. i u prvoj polovici 14. stoljeća, u: Croatica Christiana Periodica, sv. 41 (2016), 49-65.

Bruno Škreblin, Uloga obiteljskih veza u formiranju gradske elite zagrebačkog Gradeca,  Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 34, 2016., 39-87.

Marija Karbić - Zrinka Nikolić Jakus, Redovnici, vojnici, putnici ... Nijemci u dalmatinskim komunala u razvijenom i kasnom srednjem vijjeku, Godišnjak Njemačke zajednice = DG Jahrbuch , 23 (2016) ; 3-73.

Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2017.

Irena Benyovsky Latin, Notes on Urban Elite, Churches and Ecclesiastical Immovables in Early Medieval Dubrovnik, u: Religiongeschichtliche Studien zum östlichen Europa. Festschrift für Ludwig Steindorff zum 65 Geburstag, Quellen und Studien tur Geschichte des  Östlichen Europa (2017). ur. Martina Thomsen.

Irena Benyovsky Latin i Ivana Haničar Buljan, "Digital Mapping of Noble Estates in Dubrovnik's Burgus (13th‐Century)", u: Mapiranje urbanih promjena / Mapping urban changes, ur. Ana Plosnić Škarić, 154-183, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017.

Marija Karbić and Bruno Škreblin, Prikrivena moć. Uloga pripadnica gradske elite u političkom, društvenom i gospodarskom životu zagrebačkoga Gradeca (Concealed power: The role of the female members of the city elite in the political, social and economic life of Zagreb Gradec, Povijesni prilozi 53 (2017), 7-28.

Danijela Doblanović i Marija Mogorović Crljenko, Godparents and Marriage Witmesses in Istria from the Fifteenth to the Seventeenth Cenury, u: Dubrovnik Annals 21 (2017), 1-21.

Zrinka Pešorda Vardić, Voting and elections in the elite Ragusan confraternities of St. Anthony and St. Lazarus, in: Cultures of Voting in Pre-modern Europe, ed. by Serena Ferente, Lovro Kunčević, Miles Pattenden. Routledge 2017.

Irena Benyovsky Latin, Grad i zaleđe u narativnim vrelima: konstruiranje tradicije o ranosrednjovjekovnim doseljenjima u Dubrovnik iz slavenskog zaleđa (THe City and its hinterland in the Narrative Sources: Construction of the Tradition of Early Medieval Settling in Dubrovnik from Slavic Hinterland), in: Acta Histriae 25/3 (2017), 473-511.

Ante Birin, „Srednjovjekovno Brečevo“ u: Župa Ogorje. Putovima života i vjere između Svilaje i Moseća, Split: Kulturni sabor Zagore; Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja; Župa sv. Jure mučenika, Ogorje; Župa sv. Franje Asiškog, Crivac; Odsjek za povijest Filizofskog fakulteta u Splitu, 2017., str. 215-229.

Irena Benyovsky Latin, Introduction: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 13-61.

Zrinka Nikolić Jakus, The Use of Narrative Sources in Establishing the Genealogies of Dalmatian Urban Elites before the 14th Century, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 123-137.

Sandra Begonja, The Urban Appearance of Zadar in Medieval Narrative Sources – Obsidio Iadrensis / The Siege of Zadar, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 151-179.

Marija Karbić, Are Narrative Sources Silent on the Urban Settlements in Slavonia in the Middle Ages, or What Do They Tell Us? , u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 241-253.

Zrinka Pešorda Vardić, Orders and Society in Ragusan Narrative Sources: The Case of Cittadini Ragusei, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 291-313.

Dušan Mlacović, Medieval Rab in Travelogues (16th-19th Centuries), , u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 395-410.

Bruno Škreblin, Fortifikacije zagrebačkog Gradeca u srednjem vijeku (Fortifications of Medieval Zagreb)

Ante Birin, “Crkva i samostan Sv. Spasa u Šibeniku (crtice iz povijesti samostana u 15. stoljeću)” (Church and Monastery of St Saviour in Šibenik), in: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika (Šibenik, 2018.), 121-139.

Sačuvaj nas Bože rata, kuge, gladi i velike trešnje (Save us Lord form the War, Plague, Hunger and the Great Earthquake), ed. Gordan Ravančić, Zagreb, Croatian Institute of History, 2018. (If you want to order this book, please contact PR of the Croatian Institute of History, Mr. Kresimir Krznaric: krznaric@isp.hr)

Tonija Andrić, Život u srednjovjekovnom Splitu. Svakodnevica obrtnika u 14. i 15. stoljeću (Life in medieval Split. Everyday life of Split's Artisans in the 14th and 15th centuries), Zagreb: Croatian Institute of History, 2018.(If you want to order this book, please contact PR of the Croatian Institute of History, Mr. Kresimir Krznaric: krznaric@isp.hr)

Bruno Škreblin, Urbana elita zagrebačkog Gradeca od sredine 14. do početka 16. stoljeća (Urban Elite of Medieval Zagreb from Mid 14th to beg. of 16th Cc, Zagreb: Croatian institute of History, 2018.(If you want to order this book, please contact PR of the Croatian Institute of History, Mr. Kresimir Krznaric: krznaric@isp.hr)

Irena Benyovsky Latin - Zrinka Pešorda Vardić - Ivana Haničar Buljan, Antunini na Placi: prostorni razmještaj članova Bratovštine sv. Antuna duž dubrovačke Place u 15. stoljeću,(Antunini in the Placa: The Spatial Arrangement of Members of the Confraternity of St Anthony along Dubrovnik's Placa (15th Century) Povijesni prilozi 55 (2018), 57-135.

Irena Benyovsky Latin, Medieval Square in Trogir: Space and Society, Review of Croatian History (2018), 9-62.

Zrinka Nikolić Jakus, Vrijeme rata, kuge, zatočeništva. Zadarske plemićke obitelji i posljedice mletačke opsade 1345./1346. i Crne smrti, ( (Times of war, plague, and captivity. The noble families of Zadar and the consequences of the Venetian seige in 1345/46 and Black Death), Povijesni prilozi 55 (2018), 9-37. 

Tone Ravnikar, Trade of Croatian Lands with the Cities of the Slovenian Styria, Povijesni prilozi 55 (2018), 37-57.

Irena Benyovsky Latin, Sandra Begonja, Zrinka Nikolić Jakus, Immovable Property in Legal Actions as Documented in the Notarial Records: The Case of 13th-Century Dalmatian Cities, Mesto a Dejiny, vol. 7, 2018, 2, 6-54.

Antte Birin, Juraj de Dominicis / Giorgio de Dominicis, 1469-1470, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2018 (If you want to order this book, please contact PR of the Croatian Institute of History, Mr. Kresimir Krznaric: krznaric@isp.hr)

Irena Benyovsky Latin, Governmental Palaces in Eastern Adriatic Cities (13th-15th Centuries), u: Functions of Urban Spaces and Town Typpes through the Ages, eds. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz, TNT, Bohlau Verlag, 2019, 111-161

Irena Benyovsky Latin, Obrtnici i općinsko pregrađe Dubrovnika krajem 13. stoljeća (Artisans and communal suburbia of Dubrovnik at the end of the 13th c); Artisani et mercatores…; radovi Istarskog povijesnog biennala, sv. 8, Poreč, Muzej grada Poreča, 2019, 52-80

"Cities of the Croatian Middle Ages", Irena Benyovsky Latin, ur., Zagreb: Croatian institute of History, 2019 (Povijesni prilozi vol. 56)

Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić, Gordan Ravančić, Ivana Haničar Buljan, Urban Elite and the Dubrovnik Area from the Late 13th Century to the Black Death: Mençe and Ljutica Family Estates in the Burgus of Dubrovnik – Three Generations of Neighbours from Two Social Strata, Povijesni prilozi, 56 (2019), 15-73.

Tonija Andrić, Ante Birin, The Middle-Class Entrepreneurial Elite in Šibenik and Split (15th Century), Povijesni prilozi, 56 (2019), 109-130.

Marija Karbić, Bruno Škreblin, Tone Ravnikar, Ratko Vučetić, Elites and Space in the Towns of Medieval Slavonia: The Cases of Gradec/Zagreb and Varaždin,Povijesni prilozi, 56 (2019), 131-135.

Dušan Mlacović, Marija Mogorović Crljenko, Danijela Doblanović Šuran, Istrian and Dalmatian Towns – Urban Space and the Elites: The Cases of Rovinj and Rab (Middle Ages and Early Modern Period), Povijesni prilozi, 56 (2019), 157-180.

Irena Ipšić, Ivana Lazarević, Water in the urban space of Dubrovnik, Povijesni prilozi, 56 (2019), 181-198.

Marija Karbić, Prostitutes and Urban Communities of Medieval Slavonia: Examples from Gradec, Same Bodies, Different Women: ‘Other’ Women in the Middle Ages and the Early Modern Period  , ur. Christopher Mielke, Andrea-Bianka Znorovszky, Budimpešta, Trivent publishing, 83-94.

Gordan Ravančić, Prostitution in Late Medieval Dubrovnik: Legislation, Practice and Prosecution, u: Same Bodies, Different Women: ‘Other’ Women in the Middle Ages and the Early Modern Period  , ur. Christopher Mielke, Andrea-Bianka Znorovszky, Budimpešta, Trivent publishing, 97-114.

Marija Karbić, “Szlavónia városai a középkor elbeszélő forrásaiban”, u: Márvány, tárház, adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról, ur. István Kádas, Renáta Skorka i Boglárka Weisz (Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2019), 271-281.