HR

Publications

Marija Mogorović Crljenko, Danijela Doblanović, Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564. – 1640.) [Population of Rovinj according to the Oldest Marriage Register (1564 – 1640)] Povijesni prilozi 49 (2015), 239-272.

Ante Birin, Šibenski bilježnici. Bonmatej iz Verone (1449-1451) / Notai di Sebenico. Bonmatteo da Verona (1449-1451), Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2016. 

Zrinka Nikolić Jakus, Ramljaci i Bosanci u dalmatinskim gradovima u četrnaestom i petnaestom stoljeću, u: Bosanski ban Tvrtko "Pod prozorom u Rami", ur. Tomislav Brković, 347-373. Prozor - Sarajevo - Zagreb: Općina Prozor-Rama, Synopsis d.o.o. Sarajevo, Synopsis d.o.o., Zagreb.

Irena Benyovsky Latin - Sandra Begonja, Nekretnine u notarskim dokumentima 13. stoljeća: Primjeri dalmatinskih gradova (Zadra, Šibenika, Trogira, Splita i Dubrovnika), Povijesni prilozi 51 (2016), 7-41.

Ante Birin, O familijarim knezova Nelipčića / On the familiares of the Counts of Nelipčić, Povijesni pirlozi 51 (2016), 41-69.

Ivana Lazarević, Nekretnine dubrovačke vlastele u oporukama od 1750. do 1815. godine u Dubrovniku. Povijesni prilozi 51 (2016), 197-225.

Bruno Škreblin i Suzana Miljan, The poor of medieval Zagreb between solidarity, marginalisation and integration, Cities and solidarities. Urban communities in Pre-Modern Europe", ed. Arie van Steensel and Justin Colson, London: Routlege, 2017, chapter 6. 

Gordan Ravančić, Crkvene institucijje u dubrovačkim oporukama s kraja 13. i u prvoj polovici 14. stoljeća, u: Croatica Christiana Periodica, sv. 41 (2016), 49-65.

Bruno Škreblin, Uloga obiteljskih veza u formiranju gradske elite zagrebačkog Gradeca,  Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 34, 2016., 39-87.

Marija Karbić - Zrinka Nikolić Jakus, Redovnici, vojnici, putnici ... Nijemci u dalmatinskim komunala u razvijenom i kasnom srednjem vijjeku, Godišnjak Njemačke zajednice = DG Jahrbuch , 23 (2016) ; 3-73.

Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća, Zagreb: Srednja Europa, 2017.

Irena Benyovsky Latin, Notes on Urban Elite, Churches and Ecclesiastical Immovables in Early Medieval Dubrovnik, u: Religiongeschichtliche Studien zum östlichen Europa. Festschrift für Ludwig Steindorff zum 65 Geburstag, Quellen und Studien tur Geschichte des  Östlichen Europa (2017). ur. Martina Thomsen.

Irena Benyovsky Latin i Ivana Haničar Buljan, "Digital Mapping of Noble Estates in Dubrovnik's Burgus (13th‐Century)", u: Mapiranje urbanih promjena / Mapping urban changes, ur. Ana Plosnić Škarić, 154-183, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2017.

Marija Karbić and Bruno Škreblin, Prikrivena moć. Uloga pripadnica gradske elite u političkom, društvenom i gospodarskom životu zagrebačkoga Gradeca (Concealed power: The role of the female members of the city elite in the political, social and economic life of Zagreb Gradec, Povijesni prilozi 53 (2017), 7-28.

Danijela Doblanović i Marija Mogorović Crljenko, Godparents and Marriage Witmesses in Istria from the Fifteenth to the Seventeenth Cenury, u: Dubrovnik Annals 21 (2017), 1-21.

Zrinka Pešorda Vardić, Voting and elections in the elite Ragusan confraternities of St. Anthony and St. Lazarus, in: Cultures of Voting in Pre-modern Europe, ed. by Serena Ferente, Lovro Kunčević, Miles Pattenden. Routledge 2017.

Irena Benyovsky Latin, Grad i zaleđe u narativnim vrelima: konstruiranje tradicije o ranosrednjovjekovnim doseljenjima u Dubrovnik iz slavenskog zaleđa (THe City and its hinterland in the Narrative Sources: Construction of the Tradition of Early Medieval Settling in Dubrovnik from Slavic Hinterland), in: Acta Histriae 25/3 (2017), 473-511.

Ante Birin, „Srednjovjekovno Brečevo“ u: Župa Ogorje. Putovima života i vjere između Svilaje i Moseća, Split: Kulturni sabor Zagore; Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja; Župa sv. Jure mučenika, Ogorje; Župa sv. Franje Asiškog, Crivac; Odsjek za povijest Filizofskog fakulteta u Splitu, 2017., str. 215-229.

Irena Benyovsky Latin, Introduction: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 13-61.

Zrinka Nikolić Jakus, The Use of Narrative Sources in Establishing the Genealogies of Dalmatian Urban Elites before the 14th Century, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 123-137.

Sandra Begonja, The Urban Appearance of Zadar in Medieval Narrative Sources – Obsidio Iadrensis / The Siege of Zadar, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 151-179.

Marija Karbić, Are Narrative Sources Silent on the Urban Settlements in Slavonia in the Middle Ages, or What Do They Tell Us? , u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 241-253.

Zrinka Pešorda Vardić, Orders and Society in Ragusan Narrative Sources: The Case of Cittadini Ragusei, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 291-313.

Dušan Mlacović, Medieval Rab in Travelogues (16th-19th Centuries), , u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, Zagreb: Croatian Institut for History / Hrvatski institut za povijest, 2017, 395-410.

Bruno Škreblin, Fortifikacije zagrebačkog Gradeca u srednjem vijeku (Fortifications of Medeival Gradec), Nacionalna udruga za fortifikacije

Ante Birin, “Crkva i samostan Sv. Spasa u Šibeniku (crtice iz povijesti samostana u 15. stoljeću)” (Church and monastery of Holy Saviour in the 15-th Century Šibenik (notes from the history) in: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika, ed. Iva Kurelac (Šibenik, 2018.), 121-139.